Skip to content Skip to footer
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. (Mersis:0499029508500012) (“Şirket”) tarafından, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin/veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti.’den aldığınız hizmetler veya kurduğunuz beşeri, ticari ilişkiler nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz kimlik, iletişim ve varsa eklerinde bulunan veriler, hizmetin faturalandırılabilmesi için gerekli finansal verileriniz, iş görüşmeleri sırasında bizimle sözlü olarak paylaştığınız veriler, güvenlik nedeniyle alınacak görsel ve işitsel kayıtlar, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler Kar Tur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti.’nin sağlayacağı internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı yasa gereği tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://karturgroup.com adresinde yer alan Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan veya (+90 216 472 89 31 veya +90 444 4 527 numaralı çağrı merkezinde yer alan ayrıntılı Aydınlatma Metni seçeneğinden erişilebilmektedir.

I) Veri Sorumlusu

Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti Adres: Yenisahra Mah. Koç Cad. No:57/3 Ataşehir/İSTANBUL Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından 6698 Sayılı Kanun kapsamında işlenmektedir:

1. Hizmet aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi,
2. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
3. Fiziksel Mekan Güvenliğinin ve Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
5. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
6. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin (Talep/Şikayet Dahil) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
7. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
8. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
9. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Amaçlarıyla işlenebilecektir.

III) Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecek

Ziyaret amacınıza ve ziyaretinizde kullanacağınız hizmetlere göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

1. Kimlik ve iletişim verileri,
2. Hizmetin faturalandırılabilmesi için gerekli finansal verileriniz,
3. Şirketimizle yapacağınız yazışmalarda yer alan ve yapacağınız görüşmeler sırasında bizimle sözlü olarak paylaştığınız verileriniz,
4. Güvenlik kameralarınca kaydedilecek görsel ve işitsel verileriniz,
5. Açık rıza göstermeniz halinde şirketin reklam departmanı tarafından kaydedilecek görsel ve işitsel verileriniz,
6. Şirket ziyaretçi ağına bağlanarak interneti kullanmanız durumunda yasa gereği tutulan iç IP dağıtım loglarınız.

IV) Kişisel Verileriniz Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;
1. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
2. Ticari, mali ve hukuki uyuşmazlıklar halinde ve Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere; danışmanlara, denetim firmalarına, avukatlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir.

V) Kişisel Veri İşlemenin Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; fiziki evrak olarak, kamera kaydı alınarak, dijital kayıtlar tutularak ve kanunda aksi öngörülmediği sürece açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuata dayanarak işlenmektedir.

Kanun Gereğince Yasal Haklarınız

Kanun gereğince yasal haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir: Kartur İnşaat, Reklam, Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti.’ne veya şirket merkezine yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebin Yenisahra Mah. Koç Cad. No:57/3 Ataşehir/İSTANBUL adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini kvkk@karturgroup.com adresine mail olarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.